Home Legislaţie
Index articol
Legislaţie IM
Legislaţie SSM
Toate paginile

Legislaţie privind Inspecţia Muncii

1. Legislaţie generală:

1.1  Constituţia României ;

1.2   Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

1.3  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

1.4  Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ;

1.5  Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

1.6  Hotărârea nr. 1123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2012 ca zile libere.

 
2. Legislaţie privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii :

2.1 Legea nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;

2.2 Hotărârea de Guvern nr.1377/2009 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;

Legislaţie privind relaţiile de muncă :

 

3.1  Dispoziţii generale :

3.1.1 Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicat;

3.2  Zilieri :

3.2.1 Legea nr.52/2011privind exercitarea unor activităţi cu caracter  ocazional desfăşurate de zilieri;

3.2.2 Ordinul 1439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

3.3  Dialogul social :

3.3.1 Legea nr.62/2011 a dialogului social ;

3.3.2 Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.

3.4  Contractul individual de muncă :

3.4.1 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificările şi completările aduse de Ordinul 1616/2011;

3.5  Registrul general de evidenţă al salariaţilor :

3.5.1 Hotărârea de Guvern nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

3.5.2 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1918/25.07.2011 privind Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi Procedura privind transmiterea registrului în format electronic.

3.6  Formare profesională  :

3.6.1 Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

3.6.2 Ordonanţa nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

3.6.3 Hotărârea de Guvern nr.234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

3.7  Cetăţeni români care lucrează în străinătate

3.7.1 Legea nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

3.7.2 Hotărârea de Guvern nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

3.8  Cetăţeni străini

3.8.1 Ordonanţa de urgenţă nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;

3.9 Cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene 

3.9.1 Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale; 

3.9.2 Hotărârea de Guvern nr.104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

3.10  Agentul de muncă temporară

3.10.1 Hotărârea de Guvern nr.938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi  funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

3.11 Timpul de muncă şi timpul de odihnă

3.11.1 Legea nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite-vătămătoare, grele sau periculoase ;

3.11.2 Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea nr.O.G. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor de vehicule care efectuează transporturi rutiere naţionale;

3.11.3 Hotărârea de Guvern nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;

3.11.4 Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore;

3.11.5 Ordinul ministrului sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;

3.12  Funcţionari publici

3.12.1 Legea nr.188/1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor publici

3.12.2 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3.12.3 Hotărârea de Guvern nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiior publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

3.13  Maternitatea   

3.13.1 Ordonanţa de urgenţă nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; 

3.14  Salariul

3.14.1 Hotărârea de Guvern nr.1193/2010 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

3.15  Discriminare

3.15.1 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi ;

3.15.2 Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

3.16  Alte prevederi legale

3.16.1 Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

3.16.2 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţi şi instituţiile publice;

3.16.3 Legea nr.67/2006 privind protectia drepturilor salaraiţilor în caztul transferului întreprinderii, al unităţii sau ale unor părţi ale acestora;

3.16.4 Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3.16.5 Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

3.16.6 Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

3.16.7 Ordonanţa Guvernului  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

3.16.8 Ordonanţa de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

3.16.9 Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

3.16.10 Hotărârea de Guvern nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locurile de muncă cu condiţii speciale;

3.16.11 Hotărârea de Guvern nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

3.16.12 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora;  
 
Vineri, 14 Iunie 2024

PROGRAM DE LUCRU

CU PUBLICUL

luni 830 - 1630
marţi 830 - 1630
miercuri 830 - 1630
joi 830 - 1630
vineri 830 - 1400

CASIERIE

luni - joi

  9 - 12

14 - 1530

vineri

  9 - 12

 

Avem 18 vizitatori online

Facebook